Thursday, January 31, 2013

Nederland weer veiliger


Nu u weer van geluk mag spreken dat u niet op Moord- en Doodslaglijst 2012 van Elsevier prijkt, kan ik u even uitleggen hoe het zit met gewelddadig dood gaan in Nederland.
In Columbia en Mexico zijn ze na een paar dagen in het nieuwe jaar de tel al kwijt; in Nederland is het nog te doen, moord- en doodslag turven. “Sinds Elsevier de moordcijfers bijhoudt (1992), zijn er niet zo weinig mensen vermoord.” Zo probeert scribent Leistra u zijn artikel, waarin hij alle moord en doodslag gevallen van 2012 bespreekt, zijnde 142 stuks, in te trekken. Het opstellen van die lijst viel hem nog niet mee, omdat “sommige korpsen weigeren nadere informatie te verstrekken…. Vaak wordt toedracht en etnische herkomst van de betrokkenen pas belend op de zitting.”

In 1995 viel er een record aantal van 282 doden. In 2011 was het aantal nog maar 159 en vorig jaar dus slechts 142! Voor de goede orde Elsevier telt niet mee de doden ten gevolge van zware mishandeling, zoals de dood van een supporter die een voet van Silvester M. in zijn borstkas te verduren kreeg.
Hoe dan ook het lijkt de goede kant op te gaan. De moordlijst wordt alsmaar korter; is Nederland veiliger dan ooit te voren? Je zou het haast denken.

Om een beter beeld van een en ander te krijgen moeten we ook de getallen van voor 1992 hebben. Even zoeken bij CBS leert dat er in 2003 een rapport verscheen getiteld: Trends in moord en doodslag 1911–2002 , geschreven door Paul Nieuwbeerta en Ingeborg Deerenberg. Dat viel mee. Bespaarde mij een hoop gezoek.

In 1911 waren 14 doden te betreuren. In de periode 1914-1918 vielen vanwege gebroken geweertjes niet opeens heel veel meer doden (minder dan 30-40 stuks). Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was het aantal 40, waarna het in de oorlog helemaal uit de hand liep, maar eigenlijk viel dat nog reuze mee. Wat toe schrijven is aan het feit dat men de verraden joden niet meegerekend heeft. De eerste twee oorlogsjaren was het nog rustig: 40 tot 60 stuks, maar in 1943 opeens 128. In 1944, toen er op leven en dood gevochten werd om tulpenbollen en stadsbomen, werd de top bereikt van 508 slachtoffers.  
Toen het eenmaal vrede was, bleef men toch stevige doormoorden: verzetshelden konden door het wegvallen van represailles hun gang gaan en hakten met bijltjes NSB-ers, collaborateurs en en passant ook mensen aan wie ze nog meer een hekel hadden in de pan. Resultaat 288 doden. Daarna dempte het aantal terug tot minder dan 40 in de jaren 1950 met als minimum 20 in 1956. We hadden toen geen tijd voor moord en doodslag; avond aan avond zaten we gekluisterd aan de buisradio om niets te missen van De Bonte Dinsdagavond trein en De Familie Doorsnee. Ach, ik weet het nog goed, wat waren we toen braaf.
Tot 1965 bleef het bij 40, waarna er een gestage groei optrad. Tot aan het ook door Elsevier genoemde topjaar 1995. Alleen komen Nieuwbeerta en Deerenberg niet verder dan 208 doden Elsevier komt op 282; er zijn dus nog wat extra lijken uit de kasten gekomen sinds 2003.

De grootste groei trad op in de jaren 70-80. De bevolking nam ook toe. Om een zuiver beeld te krijgen moeten we kijken naar het aantal moord/doodslaggevallen gecorrigeerd voor het inwonertal. Na de oorlog tot 1965 lag het aantal rond de 0,3 stuks/100000, daarna stijgt het aantal tot 1,3 per 100000 in 1995. Toename dus met factor ruim 4. Die enorme toename is natuurlijk niet zo vreemd, we weten allemaal wat er zich voltrok in de jaren 60, 70 en 80 in ons kleine landje. De daling sinds 1995 is ook geen verrassing eigenlijk. Er wordt namelijk strenger gestraft, niet door het OM, maar door burgers die het zat zijn en het recht in eigen hand zijn gaan nemen.
Een opleving is trouwens vanaf 1 juli te verwachten, door de toetreding van Kroatië tot de EU . Bosnische-Kroaten (moslims)  kunnen dan vanuit Kroatië zonder problemen onze kant opkomen om hier een appeltje te komen schillen in verband met onze onfortuinlijke verdediging van Srebrenica.

Overigens ben ik van mening dat de moord en doodslagtelling van Elsevier totaal niet klopt. De onverklaarbare doden in ziekenhuizen zoals het Ruwaard van Putten hospitaal en het UMST Sint Radboud te Nijmegen moeten meegeteld worden. En dat zijn er nogal wat. Jaarlijks sterven tweeduizend mensen in ziekenhuizen als gevolg van vermijdbare fouten. Goed hierbij wordt geen geweld gebruikt maar van enige voorbedachte rade is toch wel sprake, van doctoren die het uitvechten van een ruzie met een collega belangrijker vinden dan het welzijn van de patiënt, te lamlendig zijn om zich te laten bijscholen, arrogant denken dat ze het beter weten en aldus levensreddende raad afwijzen of bijverdienen door prototype medicijnen dan wel baanbrekende chirurgie uit te proberen op hun patiënten.

Hoe dan ook, het is mooi dat het aantal moord/doodslag gevallen daalt, maar we zitten nog lang niet op het niveau van de jaren vijftig. Nederland was toen een utopie qua veiligheid, die we willens en wetens om zeep geholpen hebben.

Wednesday, January 23, 2013

U bent aangezegd, wat nu?


U bent onlangs of zojuist aangezegd, in uw handen heeft u de brief waarin uw werkgever (directeur) aangeeft voornemens te zijn een ontslagvergunning voor u aan te vragen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Het valt hem zwaar dat uw toekomst nu onzeker is. Terloops vermeldt hij dat als u wilt, u binnen twee weken bezwaar kunt maken.

Dat doet u natuurlijk, meteen. Punten die u kunt aangeven is dat het afspiegelingsbeginsel onjuist is toegepast, dat u herplaatsbaar bent en dat er geld zat is binnen het bedrijf. Uw werkgever weerlegt uw bezwaar uiteraard en vraagt zoals aangekondigd het UWV toestemming om de arbeidsverhouding met u te mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen. U schrijft een verweer naar het UWV waarin u protesteert tegen uw voorgenomen ontslag. Het UWV geeft de werkgever de kans te reageren. Die schrijft dan nog steeds dat het heel redelijk is dat u ontslagen wordt. Dan schrijft u het UWV weer dat uw werkgever onvoldoende grond heeft voor uw ontslag wegens bedrijfseconomische redenen; dat u erop vertrouwt dat het UWV uw werkgever geen ontslagvergunning zal verlenen. Als u geluk heeft zal het UWV de ontslagaanvraag voorleggen aan de ontslagadviescommissie van het UWV. De werkgever krijgt dan nog een keer de kans schriftelijk aan te geven waarom ontslag noodzakelijk is.


De adviescommissie gaat dan een en ander overwegen en dikke kans dat die uiteindelijk positief zal beschikken; u krijgt een kopie van de brief aan de werkgever waarin ze de werkgever toestemming verlenen de arbeidsverhouding op te zeggen. In de brief staat een uiterste datum tot wanneer de toestemming tot ontslag geldig is. De werkgever laat die kans niet lopen en komt meteen met de finale ontslagbrief met de datum waarop de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt.

Bij dit gepingpong, waar u echt geen hulp van een advocaat bij nodig heeft, verliest u als werknemer bijna altijd, maar als u het tot de laatste slag volhoudt, is het niet zinloos. U laat goed zien dat u het er niet mee eens bent. Zodat u sterker staat als u uw laatste grote tegenoffensief begint; de kennelijk onredelijk ontslagprocedure (tot 6 maanden na uw definitieve ontslag). Dit houdt in dat u uw ontslag voorlegt aan de kantonrechter. Die toetst of het ontslag onredelijk was, dat is het geval als:
  • er geen reden voor het ontslag is opgegeven;
  • er voorgewende of valse redenen voor het ontslag zijn opgegeven;
  • de gevolgen van het ontslag voor de werknemer zwaarder wegen, dan het belang voor de werkgever (de kans op een nieuwe baan voor de werknemer is heel klein);
  • de werkgever het afspiegelingsbeginsel (tot 2006 het dienstjarenbeginsel) niet (juist) heeft toegepast;
  • het ontslag het gevolg is van werkweigering op grond van ernstige gewetensbezwaren;
  • er geen (passend) werk meer is voor een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden door het uitgevoerde werk bij deze werkgever;
  • er ontslag is gegeven, terwijl er een ontslagverbod gold.
Als de kantonrechter u gelijk geeft, zal hij de werkgever verplichten tot het uitkeren van een ontslagvergoeding dan wel schadevergoeding. Of u krijgt uw baan terug.
U kunt zich bij het uitvoeren van de procedure laten bijstaan door een advocaat. Velen doen dat ook vanwege de ingewikkeldheid van de materie. Als u armlastig bent, moet u zich zeker wenden tot tot de Raad voor Rechtsbijstand . Afhankelijk van uw vermogen en salaris kunt u eventueel een bijdrage in de kosten krijgen. Als u alleenstaand minder dan 17700 euro/jaar verdient, betaalt u enkel 129 eigen bijdrage, kortom u krijgt een pro-deo advocaat. Als u meer verdient dan 25200 euro/jaar alleenstaand of 35600 euro/jaar samenwonend, moet u alles zelf betalen.
Stel u verdient te veel, maar u kunt wel 5-10000 euro missen (tot zoveel loopt het doorgaans op aan salaris advocaat,150-200 euro/uur, en griffiekosten); neem dan gewoon een advocaat; het scheelt u een hoop hoofdpijn.
Misschien moet u er dan een nemen die aangesloten is bij de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland Maar waar is geen vereniging van ondertussen. Het welkoms woord dat u naar binnen moet loodsen, luidt oa: Het beoefenen van de arbeidsrechtpraktijk vereist specialistische kennis. De tijd dat elke advocaat arbeidsrecht “er een beetje bij deed” is definitief voorbij. Vanuit dit besef zijn er regionale verenigingen van arbeidsrechtadvocaten opgericht, met als doel het uitwisselen van kennis, het aanbieden van arbeidsrechtelijke verdiepingscursussen en het onderhouden van collegiale contacten.
Maar ik kan me goed voorstellen dat u als werkloze zoveel geld voor een advocaat in verband met uw onzekere financiële toekomst niet gaat uitgeven. Dan maar de handdoek in de ring gooien? Welnee! U mag u zelf namelijk (zonder advocaat dus) bij de kantonrechter verdedigen. Dat bespaart enorm in de kosten. Ja, dat kunt u best. U bent niet achterlijk, er is Google en daarnaast mocht het taai en moeilijk worden allemaal, u heeft zeeën van tijd om uit te zoeken hoe het zit. En wie beter dan u weet hoe uw zaak in elkaar zit? En stel dat u zelfstandig weet te winnen, dan staat dat toch prachtig op uw CV?

U twijfelt nog omdat u denkt dat met een ervaren advocaat de kans op succes groter is? Dat is wel wat ze beweren inderdaad. Maar de werkelijkheid is anders. De kans op een positief resultaat is bij arbeidsrechtzaken klein. De kantonrechter verschuilt zich doorgaans achter het ontslagbesluit van het UWV zoals het UWV weer voldoende reden voor ontslag ziet als de vakbonden verklaard hebben dat er een bedrijfseconomische noodzaak is voor reorganisatie. Ik zou zeggen als de kans met advocaat al niet groot is, doe het dan maar zelf, dan verliest u veel minder geld. En misschien is de kans als u het zelf doet wel groter. U bent gedreven, door de ontslagvergoedingsworst die voor uw neus hangt en de opgekropte woede ontstaan door het onrecht dat uw werkgever u heeft aangedaan.

Goed, u gaat dus zelf de kennelijk onredelijk ontslagprocedure uitvoeren. Dan moet u eerst uw werkgever dagvaarden; dat doet u als volgt. U neemt contact op met een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder schrijft voor u een brief (de dagvaarding) waarin staat wat het probleem is en wat u wilt (schadevergoeding of uw baan terug). De deurwaarder overhandigt deze brief daarna aan uw tegenpartij en stuurt hem ook naar de rechtbank. U betaalt de griffiekosten en het salaris van de deurwaarder. Dat is in de orde van 500-1000 euro.

Uw zaak staat nu op de rol dat wil zeggen dat een rechter zich over de kwestie gaat buigen (die hoeft u niet te betalen). Hij geeft de werkgever de mogelijkheid schriftelijk te reageren op de dagvaarding, waarna u mag terugkaatsen. Ofwel komt de rechter daarna meteen tot een uitspraak, of de rechter besluit dat er een hoorzitting nodig is, waarin de zaak helemaal wordt doorgesproken. De rechter stelt vragen om alle informatie te krijgen die nodig is voor een uitspraak. Ook kan hij aan de partijen voorstellen om tot een schikking te komen ('gaat u maar even op de gang').
Hoe dan ook hoeft u niet het salaris van een advocaat te betalen voor (telefonische) conferentie cliënt, dossier studie, correspondentie in/uit griffie of cliënt, opstellen pleitnota en reiskosten.

Om sterk te staan moet u vooral goede gronden hebben. Daarnaast is het handig om te beschikken over ijzersterke, in uw voordeel uitpakkende jurisprudentie. Dat zijn kantonrechters niet gewend bij ontslagzaken, dat die aangedragen wordt. Het kan ze over de streep trekken; zelf zoeken ze er niet naar. Arbeidsrecht is onderhevig aan casuïstiek. Het oordeel van de rechter hangt sterk af ‘de omstandigheden van het geval’. Waar het op neerkomt is dat twee vergelijkbare zaken verschillende uitkomsten kunnen hebben. Jurisprudentie word doorgaans niet betrokken bij het oordeel van de rechter (so wie so gebeurt dat schokkend weinig in de Nederlandse rechtspraak). Een kantonrechter heeft nog meer te doen, en we hebben het hier niet over een moordzaak natuurlijk. Dus oordeelt elke rechter in arbeidszaken zo’n beetje op eigen houtje. Wat makkelijk kan omdat de wetgeving as usual vet vaag is.
Een advocaat maakt zich, dat wetend, ook niet druk over de jurisprudentie. En als hij dat wel doet, moet u er voor betalen. Ook dat kunt u makkelijk zelf; u heeft tijd zat om eens goed te gaan spitten in www.rechtspraak.nl. Hoe werd er geoordeeld in vergelijkbare processen? U maakt een lijst van gelijkwaardige zaken waarin de eisers gelijk kregen en slaat daarmee de kantonrechter tijdens in de pleitnota en de hoorzitting om de oren.
Ach, de kans dat u verliest blijft behoorlijk groot. (U kunt dan nog in hoger beroep gaan, maar dat kan alleen met advocaat.) En eigenlijk bent u gewoon te laat in actie gekomen. Vanaf het moment dat u in de wandelgangen hoorde dat er een reorganisatie aan kwam, en u vermoedde dat u er wel eens uit zou kunnen vliegen, had u uw werkgever/chefje onder druk moeten zetten, ik bedoel er een ontslagvergoeding uit moeten persen, eventueel slaan. Maar als je die confrontatie niet aandurft, rest er niets anders dan dat geld via de rechter proberen los te krijgen, dat is toch een beetje de loser-weg eigenlijk.

Nou ja, door u zelf te verdedigen raakt u in ieder geval geen bakken met geld kwijt. En uw woede over hetgeen u aangedaan is, zal langzaam afnemen, zodat u uiteindelijk definitief afziet van een laatste onprettig vier ogen twee blauw afrekeningbezoekje aan uw ex-baasje. Omdat die u met valse redenen geruimd heeft. Gesjoemeld heeft met het afspiegelingsprincipe, u vlak voor het bekend worden van de reorganisatie een andere functie heeft gegeven. U alleen maar ontslagen bent om dat u zo lastig en kritisch bent, niet past in het team. Terwijl alle goeie ideeën van u afkomstig waren, die lamlul, die u passeerde als teamleider, nog nooit wat zinnigs bedacht heeft…

Tuesday, January 22, 2013

Bespaartip: Gooit geen overdatumvoedsel wegIk kwam erop door de voedselbank. Niet dat ik daar kom. Overigens in totaal 27000 gezinnen, 72000 mensen maken daar gebruik van (cijfers Telegraaf 19/1/13). In een jaar tijd een toename met maar liefst 11%! (uitgaande van de getallen van een woordvoerder op 23 december 2012) Maar dan hebben we het nog steeds over slechts 0,42% van de totale bevolking. En dat zijn dan voornamelijk mensen die niet met geld overweg kunnen, maar dat is mijn mening. Voedselbanken vind je namelijk ook in Wassenaar, het Gooi, in Bloemendaal en zelfs Aerdenhout. Ik ga daar nog eens met camera vastleggen in wat voor bolides de dankbaar aanvaarde voedselpakketten worden gehezen. En met enig geluk tref ik wel een bekende Nederlander. Hoewel waarschijnlijk laat die het door een huishoudster ophalen. Hier kunt u zoeken waar er een bij u in de buurt is.

Hoe dan ook de Voedsel en Waren Autoriteit heeft speciaal voor charitatieve instellingen een richtlijn opgesteld, waar voedselbanken dankbaar gebruik van maken:

......Indien producten onder de juiste condities worden vervoerd en opgeslagen blijft de producent verantwoordelijk voor de kwaliteit tot en met de TGT - of THT -datum. Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden aan de consument. Producten met een THT-datum mogen ná die datum nog verstrekt worden, maar de vrijwilligersorganisatie is dan verantwoordelijk voor de kwaliteit. Controleer deze producten dus goed op de kwaliteit......
 
Zoals u wel weet: TGT; Te Gebruiken Tot en THT; Ten minste Houdbaar Tot.
 
In dezelfde richtlijn staat een tabel met specificatie qua voedingsmiddelen:
-Zout, suiker, mie, macaroni, spaghetti droge pastaproducten, koffie, thee, rijst, vetarm instant poeder zoals koffie, kruidenmix, pudding, volconserven (blik/glas) zoals groenten: fruit, soep, vlees, vis, koffiemelk en jam, siroop, stroop en hard snoep: Tot 1 jaar (en mogelijk langer) na THT, mits product de kenmerkende eigenschappen nog heeft geen en gebreken aan product of verpakking waarneembaar zijn.
-Meel, droge koekjes, muesli, ontbijtgranen,, cornflakes, broodbeleg (pindakaas,
hagelslag, pasta’s), chips, zoutjes, pinda’s, olie, frituurvet, vet instant poeder (soep, melkpoeder), zacht snoep met vulling (chocolade, drop), fritessaus, mayonaise, ketchup: Tot 2 maanden (en mogelijk) langer) na THT, mits product de kenmerkende eigenschappen nog heeft geen en gebreken aan product of verpakking waarneembaar zijn.
-Voor alle andere levensmiddelen geeft de richtlijn aan dat de TGT dan wel THT datum aan gehouden moet worden.

Wat ik maar aan wil geven; bij het uitruimen van uw voorraadkast, moet u niet alles dat ‘over de datum is’ blindelings weg pleuren. In veel gevallen, zeker bij conserven is het nog goed te eten. Nee, u doneert de overdedatums niet aan de voedselbank! U zelf bent het beste doel, onthoudt dat nou eens. Alleen als de blikken bol staan of er sprake is van meelwormen dan wel mijt, mogen ze het hebben.

Thursday, January 17, 2013

Zelfondersteundende maatregelen


In het kader van columns waar u wel wat aan heeft, vandaag ongekende besparingstips, die u mede door de voortwoekerende crisis zullen helpen.

Ja! Ja!
U kent ze wel die stickers op de brievenbus, waarmee u kunt aangeven of u wel/niet ongevraagde post naar binnen geworpen wilt hebben. Natuurlijk wilt u dat. Niet om te lezen, maar om te verzamelen voor uw eigenste allesbrander. Gratis brandstof aan huisbezorgd, dat laat je niet lopen! In het zelfde kader mikt u papierverpakkingen (Knorr, Lassie, Venz etc) enkel en alleen nog in dezelfde brander.

Hier papier!
U heeft er al voor gezorgd dat u alle ongeadresseerde reclame in huis krijgt. Maar er is nog veel meer papier dat u gratis kunt ontvangen; de geadresseerde reclame post. Terwijl milieufanaten ook die boomonvriendelijke reclamepapierstroom met wortel en tak proberen uit te roeien, zorgt u natuurlijk dat u er onder bedolven wordt. Het hele jaar door, want wat ‘s zomers op de mat valt, geeft ‘s winters warmte. U maakt er natuurlijk wel eerst briketten van, met een papierpers (23 euro inclusief verzendkosten).
Een lijst van bedrijven die geadresseerde reclame versturen (opgesteld door een reclamepapier hater) vindt u hier Met mailadressen. Even doorzetten en u krijgt per jaar gratis kilo’s extra heerlijk brandend papier in huis. Vergeet vooral de Gouden Gids en de telefoongids niet. En natuurlijk wilt u een extra telefoongids .
Bij de verhuisservice van PostNl vindt u nog meer bedrijven die geadresseerde reclame versturen (bij Bedrijven Informeren) Hier vindt u oa bedrijven die catalogi versturen (Wehkamp, Conrad etc) en die proefabonnementen geven (met name de VPRO); brandt allemaal prima.

Er zit meer in dan u denkt
Lege verpakkingen gooien we niet zomaar weg. Ofwel gaat het dus die brander in. Of als het niet brand halen we het onderste eruit. Notoir in deze is de deodorant in rolvariant. Daar blijft ongehoord en waarschijnlijk met opzet zo geregeld, veel in achter. Om dat eruit te krijgen houdt u de roller onder de stromende kraan, terwijl u het bolletje rond beweegt. Aldus brengt u water bij het residu. Het duurt een tijdje, dus geduld hebben. Daarna flink schudden en u kunt uw luchten weer dagenlang weg rollen.

Dikke, vloeibare producten in papieren verpakkingen waarvan de laatste hoeveelheid weigert er uit te komen, kunt u desgewenst ook leeg persen, maar dat deed u al.

Is dat wel een goed doel?
Laten we eerlijk zijn het beste doel bent u momenteel zelf. Als u dan toch zo nodig nog de barmhartige Samaritaan wilt uithangen, zorg dan dat het geld goed terecht komt. Dus niks kopen van nep-zwervers (Roma’s) bij uw supermarkt, die leuren met blaadjes uit Zwolle en/of Breda, waar die supermarkt helemaal niet staat.


Frituurolie niet meer door de wc
Rijdt u diesel? Gooi dan als u uw frituurolie vervangt de gebruikte olie in een halfvolle tank. Even schudden door flink voor/achteruit te rijden en u komt met dezelfde tank kilometers verder. Wel eerst de oude olie zeven met een theezeefje.
Wat dat betreft kunt ook direct nieuwe frituurolie erbij gooien, als de prijs tenminste lager is dan die van diesel.
Senseo anders
Wel zo’n koffieapparaat in huis maar geen geld meer voor de dure pads? Gebruik dan de Senseo CoffeeDuck , zijnde een 2-padhouder die je kunt vullen met gemalen koffie uit bijvoorbeeld een snelfiltermaling pak Perla van AH. Niemand die het te weten komt, ook weer gepruttel en weer een schuimkraag. Kost 14,95 inclusief verzendkosten. Even doordrinken en u heeft het eruit.


U kunt natuurlijk ook de supermarkten in uw buurtje aflopen om er telkens in het koffie zitje te genieten van een gratis bakkie koffie, vaak ook nog met gratis krant. Als u er wat bij wilt hebben, plundert u eerst de proefschaaltjes in de winkel.

Flessen gooien we niet meer in de keukenvuilnisemmer
Want dat neemt ruimte in zodat uw dure vuilniszak eerder vol is. Voortaan gaan ze in de glasbak, niet voor het milieu maar vanwege uw portemonnee.
U kunt natuurlijk ook overwegen om af te zien van het gebruik van vuilniszakken. Gewoon de emmer als hij vol is leeg kiepen in de kliko en even omspoelen. In het laatste geval hoeft u ook niet meer naar de glasbak.
Geen geld voor bubbels?
Koop een droge (zure) witte huiswijn, voor weinig geld natuurlijk. Gooi hier een paar theelepels natriumwaterstofcarbonaat poeder bij.


Meng voorzichtig zonder dop. Door de reactie met het zuur in de wijn ontstaat CO2. Het resultaat is een drinkbare (minder zure) wijn met belletjes, die goed doorgaat voor prosseco.
Natriumwaterstofcarbonaat is te koop bij de online drogisterij Bik&Bik te Leiden. Voor 250 gram (waar u de rest van uw leven genoeg aan heeft) betaalt u, met verzendkosten 11 euro.

Bakpoeder, waar natriumwaterstofcarbonaat in zit, kunt u niet gebruiken, omdat de andere component daarin zorgt voor troebeling.
Als bespaarder moet u natriumwaterstofcarbonaat zeker in huis hebben, want het is ook een prima vervanger van dure Rennies en ook nog eens een tandenwitmaker.

Stofzuigerzak hergebruiken
Stofzuigerzakken kunt u natuurlijk vol weggooien. Fout! Het minste wat u kunt doen is de zak in de allesbrander gooien. Beter is de zak leeg te schudden in de kliko (buiten dus vanwege de stofzooi) en hem dan opnieuw gebruiken. Zo'n zak gaat veel langer mee dan u denkt.